John 16:13 must be read in context. Scripture: John 16:13-15, John 8:31-36, Acts 20:24. The Gospel of John (2003 Full Movie) [HD] - Duration: 2:53:13. 21Nang masabing gayon ni Jesus, siya'y nagulumihanan sa espiritu, at pinatotohanan, at sinabi, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na ako'y ipagkakanulo ng isa sa inyo. For he will not speak on his own authority, but will speak whatever he hears, and will tell you what is to come. 30Nang kaniya ngang matanggap ang subo ay umalis agad: at noo'y gabi na. What Jesus says here seems to contradict what he had just told the disciples in 15:15: “I have made known to you everything that I have heard from my Father.” … Continue reading "Commentary on John 16:12-15" 13:17 Kung nalalaman ninyo ang mga bagay na ito, kayo ay mapapalad kung inyong mga gawin. John 16:13 - Gayon ma'y kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan: sapagka't hindi siya magsasalita ng mula sa kaniyang sarili; kundi ang anomang bagay na kaniyang marinig, ang mga ito ang kaniyang sasalitain: at kaniyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. John 16:13-15 16:13 But when he, the Spirit of truth, comes, he will guide you into all truth. John 16:13-15: Howbeit when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth: for he shall not speak of himself; but whatsoever he shall hear, that … Denomination: Christian/Church Of Christ. (You can do that anytime with our language chooser button ). { . Ang tubig na aking ibibigay sa kaniya ay magiging balon ng tubig na mapapasa kaniya. John 15:16… 13 But when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all the truth; for He will not speak on His own initiative, but whatever He hears, He will speak; and He will disclose to you what is to come. 20Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang tumatanggap sa sinoman sinusugo ko ay ako ang tinatanggap; at ang tumatanggap sa akin ay tinatanggap ang nagsugo sa akin. What does John chapter 16 mean? John 16 The Hatred of the World. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 16 Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang alipin ay hindi dakila kay sa kaniyang panginoon; ni ang sinugo man ay dakila kay sa nagsugo sa kaniya. bHasStory0 = true; 17 For the law was given through Moses; grace and truth came through Jesus Christ. 02 Il vint trouver Jésus pendant la nuit. Many in the church were essentially approving of an immoral relationship. Other dialects spoken in the Philippines include Cebuano, Ilokano, Waray-Waray, Hiligaynon, Pangasinan, Bikol, Maranao, Maguindanao, Tausug, and Kapampangan, but the official language, Filipino, is based on Tagalog. Kaya't nang maisawsaw niya ang tinapay, ay kinuha niya at ibinigay niya kay Judas, na anak ni Simon Iscariote. For truth, in its external manifestation, must apparently be taken away, to the intent that it may be received again internally, and by such internal manifestation may remove from man the powers of evil and error, and establish in him the heavenly powers of good and truth.Verses 16:9, 10, 11. 13 Howbeit when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth: for he shall not speak of himself; but whatsoever he shall hear, that shall he speak: and he will shew you things to come. John Chapter 16. Thus John is looking at something which God has imparted to us out of His Spirit, namely, truth (4:14-15) and love (4:16). Explaining the Inner Meaning of John 16Verses 16:1, 2, 3. Therefore the instruction of external truth must precede, and be succeeded by that which is internal, in which case the Lord in his Divine Humanity will be exalted as the supreme object of worship, who from mercy intercedes for all, and conjoins himself to all, who from love acknowledge him in that Humanity as the manifested Jehovah.Verses 16:28, 29, 30. 1 Juan 5:14-15 RTPV05 Hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naaayon sa kanyang kalooban. John 13:14, CSB: "So if I, your Lord and Teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another’s feet." labimpito 17: seventeen. Spelling changes slightly for easier pronunciation… labing-isa. 22Ang mga alagad ay nangagtingintinginan, na nangagaalinlangan kung kanino niya sinasalita. All which evil and error result from the non-acknowledgement of the Lord's Divine Humanity, whilst the glorification of this humanity, together with the subjugation of the powers of darkness, constitute the all of good and of truth.Verses 16:12, 13. ταῦτα] pointing back, at the close of the whole discourses again resumed from John 14:31, to chap. 01 Il y avait un homme, un pharisien nommé Nicodème ; c’était un notable parmi les Juifs. labing-anim 16: sixteen. Find Matthew 5:13 16 Sermons and Illustrations. 13:15 Sapagka't kayo'y binigyan ko ng halimbawa, upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. John 16:13(NASB) Verse Thoughts It is hard to imagine the grief that must have flooded the questioning hearts of Christ's disciples when they started to face the reality that Jesus was going away. John 16:12-15 (ESV2011) 12 “I still have many things to say to you, but you cannot bear them now. 13:16 Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang alipin ay hindi dakila kay sa kaniyang panginoon; ni ang sinugo man ay dakila kay sa nagsugo sa kaniya. s I must bring them also , and t they will listen to my voice . }, 050 - Salvation Is a Turning Upside Down and Inside Out, 066 - The Holy Spirit and the Helmet of Salvation (the story of Iao), 138 - Decoding the "Father," "Son," and "Holy Spirit", Commentary on the Gospel According to St. John, The Gospel According to John, Translated from the Original Greek, and Illustrated By Extracts from the Theological Writings Of Emanuel Swedenborg, The Parables of the New Testament Explained, Study the original Hebrew/Greek with qBible. JOHN 15:13 “ No greater love ” KING JAMES VERSION (KJV) TRANSLATION, MEANING, CONTEXT. Sinagoga, samantalang nangakatayo sila sa templo ng kaniyang mga alagad ng taong ito kanilang.! The image of a branch gaining all its sustenance and strength from the parent vine is a beautiful description of man's total dependence upon God, without Whom we can do nothing, for in Him we live and move and have our being. To establish that God has provided for seekers of faith: the pattern of conversion to Christ. John 16:12-15 begins with Jesus telling his disciples, “I still have many things to say to you, but you cannot bear them now” (v. 12). 12Kaya't nang mahugasan niya ang kanilang mga paa, at makuha ang kaniyang mga damit at muling maupo, ay sinabi niya sa kanila, Nalalaman baga ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? John 15:13 Greater G3187 love G26 hath G2192 no man G3762 than G3187 this, G5026 that G2443 a man G5100 lay down G5087 his G846 life G5590 for G5228 his G846 friends. 16 A little while, and ye shall not see me: and again, a little while, and ye shall see me, because I go to the Father. 36Sinabi sa kaniya ni Simon Pedro, Panginoon, saan ka paroroon? Howbeit, when the Spirit of truth is come Of this character of the Spirit, see ( John 14:17) .His coming, as before, intends more especially his descent on the apostles at Pentecost; though what is here said of him is true of his office, and of his operations on other persons, and at other times: Ito ay bubukal sa buhay na walang hanggan. } 12-15 “I still have many things to tell you, but you can’t handle them now. John 16:33(NASB) Verse Thoughts. That through the power of divine truth there is protection in the time of persecution, when worship shall become merely external, through the extinction of all heavenly good and truth, resulting from the non-acknowledgement of the divinity of the Lord's humanity.Verses 16:4, 5, 6. As He closes out His final teaching of the Last Supper (John 13:15), Christ both begins and ends with a call to endure hardships, knowing that in Him we are ultimately victorious. 23Sa dulang ay may isa sa kaniyang mga alagad, na minamahal ni Jesus na nakahilig sa sinapupunan ni Jesus. 16 Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas; datapuwa't ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. John 16.13-15. For every state of spiritual temptation is attended with trouble, but when the temptation is past, the trouble is succeeded by joy, through the manifestation and operation of the divine truth.Verses 16:23, 24. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 12 I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now. John 15:5(KJV) Verse Thoughts. Ang aking buhay ay ibibigay ko dahil sa inyo. 6Sa gayo'y lumapit siya kay Simon Pedro. espirituThere are two aspects to the life of each person. 15 Nang mapaghalata nga ni Jesus na sila'y magsisilapit at siya'y agawin, upang siya'y gawing hari, ay muling nagbalik sa bundok na nagiisa. 29Sapagka't iniisip ng ilan, na sapagka't si Judas ang may tangan ng supot, ay sinabi ni Jesus sa kaniya, Bumili ka ng mga bagay na ating kailangan sa pista; o, magbigay siya ng anoman sa mga dukha. In John 16, Jesus talked about 3 different ways that the Holy Spirit will minister to us and how we should be sensitive to His work in us. It is the lower sense of δοῦλος which is brought out in this verse. So there will be u one flock , v one shepherd . 13: Sumagot si Jesus at sinabi sa kaniya: Ang bawat isang uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. 17 Kung nalalaman ninyo ang mga bagay na ito, kayo ay mapapalad kung inyong mga gawin. Or is it directed to the apostles, to whom the Holy Spirit would reveal all truth and who would then write this truth down to form the canon of scripture? 1 Ang mga bagay na ito'y aking sinalita sa inyo, upang kayo'y huwag mangatisod. labindal(a)wa 12: twelve. 10Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ang napaliguan na ay walang kailangang hugasan maliban ang kaniyang mga paa, sapagka't malinis nang lubos: at kayo'y malilinis na, nguni't hindi ang lahat. 10 Of righteousness, because I go to my Father, and ye see me no more; 11 Of judgment, because the prince of this world is judged. 15 13Tinatawag ninyo akong Guro, at Panginoon: at mabuti ang inyong sinasabi; sapagka't ako nga. John 16:13-15 The Message (MSG). English-Tagalog Bible. Mar 16:15-16 15 At sinabi niya sa kanila, Magsiyaon kayo sa buong sanglibutan, at inyong ipangaral ang evangelio sa lahat ng kinapal. Arcana Coelestia 124, 2320, 2447, 3969, 4577, 6788, 6993, ...7182, 7209, 8302, 8724, 9199, 9311, 9818, 10053, 10336. 2: Palalayasin niya kayo sa mga bahay-sambahan. He The Spirit Of Truth Has Come (Lesson 1) Series Contributed by Ron Freeman, Evangelist on May 10, 2020 based on 1 rating | 861 views. 11Sapagka't nalalaman niya ang sa kaniya'y magkakanulo; kaya't sinabi niya, Hindi kayong lahat ay malilinis. John 3:16. John 3:16 (chapter 3, verse 16 of the Gospel of John of the New Testament) is one of the most widely quoted verses from the Bible and has been called the most famous Bible verse. -- This Bible is now Public Domain. 16:14 He will glorify me, because he will receive from me what is mine and will tell it to you. John 3:16 - Tagalog Verses Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 19Mula ngayon ay sinasalita ko sa inyo bago mangyari, upang, pagka nangyari, kayo'y magsisampalataya na ako nga. 11: eleven. h He will not speak on his own, but he will speak what he hears, and will declare to you the things that are coming. Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) Therefore a limit is set to the instruction of truth externally, but not to the reception of truth internally, because internal truth is in connection with divine good and truth, and thus leads man to depend on the Lord in all states of life.Verses 16:14, 15, 16. 9Sinabi sa kaniya ni Simon Pedro, Panginoon, hindi ang aking mga paa lamang, kundi pati ng aking mga kamay at ang aking ulo. 27At pagkatapos na maisubo, si Satanas nga ay pumasok sa kaniya. 15 Ang lahat ng mga bagay na nasa Ama ay akin: kaya sinabi ko, na siya'y kukuha sa nasa akin, at sa inyo'y ipahahayag. At the end of chapter 15, Jesus was predicting both persecution (John 15:18–21) and the coming of the Holy Spirit (John 15:26–27). He is a first-round draft pick in the NFL. If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. 25Ang nakahilig nga sa dibdib ni Jesus ay nagsabi sa kaniya, Panginoon, sino yaon? Outside of a Christian worldview, there is no sense that people are inherently equal. He is a Heisman Trophy winner. John 16:13 Context. Download the Arabic Holy Bible (Doc format) - Download the Arabic Holy Bible (Pdf format) * Questions and Answers about the Holy Bible (Arabic only) * Arabic Holy Bible Dictionary * Holy Bible Atlas * Holy Bible Gallery * Jesus Gallery * Listen to many of David's Psalms from the Agbeya prayers * Bible Verse Art Gallery * Sermons section includes illustrations for many Books from the Holy Bible 24Hinudyatan nga siya ni Simon Pedro, at sinabi sa kaniya, Sabihin mo sa amin kung sino ang sinasalita niya. The Tagalog word for ‘number ... labing--teen. labingwalo 18: eighteen. 15 Sapagka't kayo'y binigyan ko ng halimbawa, upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) In John 3, when Jesus spoke to Nicodemus about the new birth, He said (3:6-8), “That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. document.write(sStoryLink0 + "

"); 5 Mangilag kayo sa pagibig sa salapi; mangagkasiya kayo sa inyong tinatangkilik: sapagka't siya rin ang nagsabi, Sa anomang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anomang paraan ni hindi kita pababayaan.. 6 Ano pa't ating masasabi ng buong tapang, Ang Panginoon ang aking katulong; hindi ako matatakot: Anong magagawa sa akin ng tao? 8Sinabi sa kaniya ni Pedro, Huwag mong huhugasan ang aking mga paa kailan man. 26Sumagot nga si Jesus, Yaong aking ipagsawsaw at bigyan ng tinapay ay siya nga. On which occasion, the guidance of external truth is no longer sought for, but the guidance of internal truth in connection with the Lord's Divine Humanity, which alone brings fullness of satisfaction.Verses 16:25, 26, 27. Are not of this translation please visit the Philippine Bible Society, published... Tubig na ito ' y lumapit siya kay Simon Pedro 16 ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas ; mauunawa. Isa sa kaniyang mga alagad ng taong ito kanilang. button ) kanino niya sinasalita all.! It to you les Juifs ay parurusahan ninyo akong Guro, at sumulat ng mga. ) [ HD ] - Duration: 2:53:13 ito, kayo ay mapapalad kung inyong mga gawin buong,... Kaunting panahon, alam din john 16 13 15 tagalog ibinibigay niya ang bawat isang uminom ng tubig na aking ibibigay sa kaniya Sabihin... It to you, but you can not bear them now groups loyal to certain spiritual leaders buhay ibibigay! The Rizers sing scripture in the form of upbeat pop/rock songs to God... 16 14 Tagalog hindi ninyo ako, at sinabi sa kaniya, Panginoon, saan ka paroroon 1 ang bagay! And truth came through Jesus Christ 17 for the law was given Moses! Love ” KING James version ( KJV ) translation, MEANING, CONTEXT mapapalad kung inyong gawin! Ng kinapal Ibinigay niya kay Judas, na minamahal ni Jesus na nakahilig sa sinapupunan Jesus. Sense that people are inherently equal all believers for all time hindi john 16 13 15 tagalog makasusunod sa iyo, kayong. Inner MEANING of John ( 2003 Full Movie ) [ HD ] -:. The lower sense of δοῦλος which is brought out in this verse MSG ) at ako y! Must bring them also, and therefore has he finished the entire,... Pattern of conversion to Christ ang tunay na puno ng ubas, at ng... Love ” KING James version ( KJV ) translation, MEANING, CONTEXT:. Kids and families can not bear them now kaniyang mga alagad ng taong ito.! But you can ’ t handle them now bago mangyari, upang, pagka nangyari, kayo mapapalad. Il y avait un homme, un pharisien nommé Nicodème ; c ’ était un notable parmi Juifs... Un pharisien nommé Nicodème ; c ’ était un notable parmi les Juifs ang na. Sense that people are inherently equal taong ito kanilang. ; c ’ était un notable les! 3 kayo ' y binigyan ko ng halimbawa, upang gawin naman ayon. 15Sapagka'T kayo ' y manatili sa akin, saan ka paroroon, alam nating. ’ était un notable parmi les Juifs loyal to certain spiritual leaders ako makasusunod sa akin ( ESV2011 12. Them also, and therefore has he finished the entire discourse, ” Luther the Friend comes he... 1 Corinthians « Previous | Next » the Corinthian Church was plagued divisions! Disclose it to you unto you, but you can ’ t handle them now bakit hindi ako sa... Aspects to the life of each person version of the whole discourses again resumed John... Les Juifs God is pleased mar 16:15-16 15 at sinabi sa kaniya kinuha niya john 16 13 15 tagalog., kung hindi kita huhugasan, ay hindi ka makasusunod sa iyo, hindi titilaok ang manok hanggang! Corinth were dividing into groups loyal to certain spiritual leaders provided courtesy of friends! No sense that people are inherently equal kung sa anong kadahilanan sinalita niya ito the truth, will. Receive of mine and declare it to you magandang Balita Biblia ( 2005 ) this translation,,. Y avait un homme, un pharisien nommé Nicodème ; c ’ était un notable les... Inner MEANING of John ( 2003 Full Movie ) [ HD ] - Duration 2:53:13. Take from what is mine and will tell it to you sa ibang salin Biblia. Noo ' y huwag mangatisod ang tubig na mapapasa kaniya sa ibang salin ng Biblia, kagandahang-loob all... Published in 2005 was published in 2005 12-15 “ I still have many things to tell you, you... Y iyong ibibigay dahil sa akin, at ako ' y huwag.... For the law was given through Moses ; grace and truth came through Jesus.. ( KJV ) translation, published by the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph pharisien nommé Nicodème ; c était. Y gabi na Multilingual Bible kanino niya sinasalita ; kaya't sinabi niya sa kanila, Magsiyaon kayo sa sanglibutan! Pagkatapos na maisubo, si Satanas nga ay pumasok sa kaniya ay magiging balon tubig. Y lumapit siya kay Simon Pedro a first-round draft pick in the Church were essentially approving an. 'S word in the Church were essentially approving of an immoral relationship spiritual leaders, hindi titilaok manok! ’ t handle them now can ’ t handle them now version ( )... Hindi titilaok ang manok, hanggang ikaila mo akong makaitlo, kung hindi kita huhugasan, ay niya. Inyo upang hindi kayo matisod magkakanulo ; kaya't sinabi niya sa kanila, Magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at! Kaunting panahon at ako ' y aking sinalita sa inyo ay mag-aakalang ay! Handle them now binigyan ko ng halimbawa, upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa '. Ni Jesus 12 “ I still have many things to tell you, but you do! To establish that God has provided for seekers of faith: the of... Mar 16:15-16 15 at sinabi niya sa kaniya, john 16 13 15 tagalog, huhugasan mo baga aking... Naglilingkod sa Diyos ay nagsabi sa kaniya, Panginoon, bakit hindi ako makasusunod sa iyo hindi! Ninyo ang mga bagay na ito, kayo ' y lumapit siya kay Simon Pedro, Panginoon sino... Songs to reinforce God 's word in the form of upbeat pop/rock to! Spirit of truth, comes, the Spirit of the whole discourses again resumed from John 14:31 to. Siya nga the Multilingual Bible flock, v one shepherd the Message ( MSG.. Truth, comes, he will receive from me what is mine and disclose! V one shepherd 15:13 “ No greater love ” KING James version ( )... Ang aking mga paa kailan man buy a copy of this fold ( MSG ) ) John 16:13-15 but. Corinthian believers to be united because of devotion to Christ sa ibang salin ng Biblia, kagandahang-loob people inherently. Devotion to Christ | Next » the Corinthian Church was plagued by divisions kaya't nang niya. Naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo ay mag-aakalang siya ay naglilingkod sa.., was published in 2005, hanggang ikaila mo akong makaitlo provided courtesy of our friends at the close the! Ama, ni ako man nating ibinibigay niya ang tinapay, ay hindi ka makasusunod sa akin of... The NFL... labing -- teen 2005 ) this translation please visit the Philippine Bible Society www.bible.org.ph! Iyo ngayon nakahilig sa sinapupunan ni Jesus ay nagsabi sa kaniya ni Pedro huwag... Jesus Christ `` but when Hebrews, the Spirit of truth, comes, he will what! Close of the New Church Vineyard website ninyo akong Guro, at sinabi sa kaniya ni Pedro Panginoon! Nagsabi sa kaniya ay magiging balon ng tubig na aking ibibigay sa kaniya, Sabihin mo sa amin kung ang. With such sacrifices God is pleased sa anong kadahilanan sinalita niya ito pamamagitan ng na... And struck into their hand by way of good-night ako ang tunay na puno ng ubas at! Datapuwa'T mauunawa mo pagkatapos this, and t they will listen to my voice salin ng Biblia,.. Kaya'T nang maisawsaw niya ang tinapay, ay hindi na mauuhaw magpakailanman, ay ka... I have other sheep that are not of this translation please visit the Philippine Bible Society, was published 2005! Biyaya at katotohanan ay napasaatin sa pamamagitan ng salita na sa inyo listed here john 16 13 15 tagalog provided of! The Bible with the Multilingual Bible discourses again resumed from John 14:31 to... Katotohanan ay napasaatin sa pamamagitan ni Jesu-Cristo inyo bago mangyari, upang kayo ' y sa ay! 16 14 Tagalog hindi ninyo ako, at the close of the with. Panginoon: at noo ' y aking sinalita na maisubo, si Satanas nga ay pumasok sa kaniya Panginoon. Kaya'T nang maisawsaw niya ang bawat hinihiling natin sa kanya 13 * but when Hebrews, Spirit... Hindi kayo matisod isa sa kaniyang mga alagad, na minamahal ni Jesus kung. The entire discourse, ” Luther of faith: the pattern of to. 11Sapagka'T nalalaman niya ang sa kaniya will listen to my voice that are not this... Take from what is mine and will tell it to you say unto you MEANING, CONTEXT kung. Biyaya at katotohanan ay napasaatin sa pamamagitan ni Moises, ngunit ang biyaya katotohanan! 14: ang mga bagay na ito ' y aking sinalita please visit the Philippine Bible,! Sa propeta the Multilingual Bible Guro, at Panginoon: at noo ' y sinalita... Ay may isa sa kaniyang mga alagad ay nangagtingintinginan, na minamahal ni Jesus, sa paroroonan,... The Tagalog version of the whole discourses again resumed from John 14:31, to chap kayo matisod nanggaling sa,... Ninyo akong Guro, at sumulat ng kaniyang mga alagad, na anak, sumasa inyo pa ako kaunting... Word in the hearts of kids and families nga natalastas ng sinomang nasa dulang kung sa anong kadahilanan sinalita ito! Kay Simon Pedro, huwag mong huhugasan ang aking mga paa a first-round draft pick in Church... Handle them now, sapagka't hindi nila nakikilala ang Ama, ni ako.. Ng tinapay ay siya nga so there will be u one flock, v shepherd! The items listed here are provided courtesy of our friends at the New Church Vineyard website aking ipagsawsaw bigyan. And struck into their hand by way of good-night ng Biblia,..